MPO : Master Planning Optimizer

MPO คืออะไร?


          MPO คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analytics) ที่ช่วยให้คุณสร้างแผนหลักที่ดีที่สุดในการลำเลียงสินค้าที่หลากหลายของท่านจากแหล่งผลิตไปยังเป้าหมายปลายทาง ซึ่งอาจจะเป็นศูนย์กระจายสินค้า หรือคลังสินค้าต่างๆ ในโครงข่ายซัพพลายเชนของท่าน โดยแผนหลักที่ได้จะคำนึงถึงความต้องการในการตอบสนองลูกค้าและข้อจำกัดด้านทรัพยากรการขนส่ง อีกทั้งให้แผนหลักที่ทำให้ต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการถือครองสินค้าต่ำที่สุด (Minimize Costs)

          MPO ใช้หลักการการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีการโปรแกรมเชิงเส้นตรงผสมเลขเต็ม (Mixed Integer Linear Programming) ซึ่งประมวลผลด้วย Optimization Engine ดังนั้น MPO จึงสามารถให้แผนหลักที่ทำให้เกิดต้นทุนรวมต่ำที่สุดบนเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการขนส่ง (Routing) และข้อจำกัดอื่นๆ เช่น อัตราการขนถ่ายของเครื่องจักรพื้นที่ของคลังสินค้า เป็นต้น

MPO Software

Production

Distribution

              ในภาวะปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเช่น น้ำมัน ได้พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องการวางแผนการขนส่งและลำเลียงสินค้า รวมทั้งการจัดเก็บสินค้าในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อการส่งมอบหรือให้บริการกับลูกค้าจะสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการขนส่งลดภาระในการถือครองสินค้าใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด รวมทั้งเพิ่มระดับการให้บริการได้ และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรแผนการขนส่งที่ดีจึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนDistribution Network Example  • ไม่ว่าสินค้าของท่านจะเป็นแบบเทกอง (Bulk) หรือบรรจุในถุง (Bag) หรือเป็นพาเล็ต (Pallet) หรือเป็นของเหลว (Liquid) หรือบรรจุในตู้ container  • ไม่ว่าท่านจะมีรถขนส่งหลายขนาด หลายประเภท หรือมีข้อจะกัดเรื่องอัตราการขนถ่าย หรือมีทางเลือกด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation) เช่น ทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ ทางท่อ และทางเครื่องบินแล้ว ที่มีความเร็วต่างกัน  • หากองค์กรของท่านมีปัญหาการวางแผนในการขนส่งหรือการกระจายสินค้า อาทิ น้ำบรรจุขวด น้ำมัน ข้าว น้ำตาล ถ่านหิน ปูนซิเมนต์ เหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์ แม้แต่ขยะ ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากจากการใช้เทคโนโลยีและระบบวางแผนที่ดี
MPO Enhances Inventory Planning and Vehicle Scheduling


             MPO Software เป็นซอฟท์แวร์ที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารสินค้าคงคลังและการวางแผนการขนส่งไปพร้อมกัน มีระบบ Business Intelligence ที่ชื่อว่า Tableau ไว้ช่วยประเมินผลลัพธ์ของการวางแผนและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบการจัดตารางการขนส่ง (Vehicle Scheduling) ได้อีกด้วย

our customers