บริการฉับไว แก้ทุกปัญหาด้านเครื่องมือ Software พยากรณ์

ให้ธุรกิจคุณเดินหน้าต่ออย่างไม่มีสะดุด                  เป็นนโยบายหลักที่บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยใช้โปรแกรม PowerCerv Support Plus เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานระบบ CRM ที่เอ็มโฟกัสได้ นำมาพัฒนาจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ของลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมีระบบเตือน เพื่อติดตามผลซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับการให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น


            สามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ หรือติดต่อเพื่อรับคำปรึกษาโดยตรงกับเราได้ สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ดูแลและรับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมบัญชี โปรแกรม SAP และ ERP โปรแกรมจัดการขนส่ง รวมถึงโปรแกรม supply chain ต่าง ๆ เพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดและที่มาของปัญหาได้


               "ข้อมูลอันมีค่านี้ทาง Customer Support จะนำมาพัฒนาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ท่านส่งให้ถือว่าเป็นความลับ"

               ผู้ใช้ระบบในแต่ละองค์กรควรแต่งตั้ง มอบหมายให้บุคลากรรภายในองค์กรเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่ ประสานงานกับทีมงานของบริษัท เอ็มโฟกัส เช่น ตัวแทนของฝ่ายบริการ (Technical Representative) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามปัญหา ดำเนินการแก้ไขและป้องกันการสูญหายของปัญหานอกจากนี้บุคลากรดังกล่าว จะทำหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและจัดระดับความวิกฤตของปัญหาที่ผู้ใช้ระบบแจ้งให้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ทีมงานเอ็มโฟกัสทราบต่อไปซึ่งระดับความวิกฤตดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงกับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหา


           เมื่อได้ทำการบันทึกรายละเอียดของปัญหาแล้ว ให้สำเนาปัญหานั้น ๆ ให้แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่รับทราบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและติดตามประสานงานกับทีมงานและ/หรือตัวแทนฝ่ายบริการ (Technical Representative) ของบริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด ซึ่งข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้


 • ชื่อบริษัท

 • วันที่ที่เกิดปัญหา / วันที่ที่แจ้งปัญหา

 • ชื่อและแผนกของผู้แจ้งปัญหา

 • ซอฟต์แวร์และ Version / Build ที่ใช้งานอยู่

 • รายละเอียดและสภาพแวดล้อมของปัญหา (โปรดระบุขั้นตอนการทำงานระหว่างที่เกิดปัญหา)

 • ตัวอย่าง Error Message(s) / Screen(s) / Report(s) ที่เกี่ยวข้อง

 • ระบุระดับความวิกฤตของปัญหา


             หากพบปัญหาในการใช้งานโปรแกรมใด ๆ เช่น โปรแกรม Forecast, Software Demand Planning ฯลฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท คุณสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ • 1. บันทึกรายละเอียดปัญหา :

 • จดบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปัญหาที่พบ เช่น ข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดบนโปรแกรม ขั้นตอนการใช้งานที่พบปัญหา หน้าจอที่พบปัญหา เวลาที่เกิดปัญหา ฯลฯ


 • 2. แจ้งปัญหากับทีมงาน M-Focus :

 • แจ้งปัญหาที่บันทึกไว้ให้เราและรอการประสานงานจากทีมงาน หรือฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อทำการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา


.ช่องทางติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาโทรศัพท์: (+662) 513-9892 ต่อ 110, 111, 112, 113

E-Mail: hotline@m-focus.co.th

วิธีการติดตามปัญหา


            วิธีการติดตามปัญหาของลูกค้าให้ติดต่อเข้ามาที่ Customer Support (CS) โทรศัพท์: (+662) 513-9892 ต่อ 110, 111, 112, 113 ซึ่งการติดตามปัญหาลูกค้าจะต้องแจ้งเลขที่ Case No. เพื่อตรวจทำการตวจสอบในเบื้องต้น


การแจ้งสถานะของปัญหา


           กรณีที่ลูกค้าต้องการทราบความคืบหน้า และความเคลื่อนไหวของปัญหานั้น ๆ สามารถแจ้งให้ฝ่าย Customer Support (CS) หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านอื่น ๆ ส่งรายงานความเคลื่อนไหว และแสดงรายละเอียดของปัญหาได้


การสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นรายเดือน


           ในทุกเดือนทาง M-Focus จะส่งรายงานสรุปยอดรวมของปัญหารายเดือน หรือ Case Number Summary Report ให้กับลูกค้าทุก ๆ โครงการ เพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้างและเคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่