Awesome Image
Industry
Awesome Image
Logistics
Awesome Image
Trading

Key Features


การบริหารการเงิน

(Financial Management)


การจัดการฝ่ายขายและลูกค้า

(Sales and Customer Management)


การควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

(Purchasing and Inventory Control)


การวางแผนการผลิต

(Production Planning)


ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

(Business Intelligence)


การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

(Analytics and Reporting)
การจัดการและการบริหารการเงินของคุณได้อย่างครบวงจร

สร้างฐานข้อมูลลูกค้าประจำ

             นอกจากนี้ SAP Business One ยังตระหนักถึงความสำคัญของระบบลูกค้าสัมพันธ์ โดยมีเครื่องมือช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการกระบวนการการขายและระบบลูกค้าสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การติดต่อลูกค้าการขาย รวมถึงบริการหลังการขาย ฟังก์ชันนี้สามารถแสดงรายละเอียดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน คุณสามารถทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าเพิ่มยอดขายและผลกำไร เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 • การบริหารและการจัดการด้านการขายให้กับลูกค้า

 • การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย – ติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย
 • การบริหารการส่งเสริมการตลาด – สามารถกำหนด บริหารจัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด
 • การบริหารจัดการลูกค้า – เก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook
 • การบริหารจัดการบริการ – จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 • การรายงานและการวิเคราะห์ – จัดทำรายงานรายละเอียดการขายการประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย
 • การจัดการด้านการขาย – บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

เพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายเพื่อสร้างผลกำไร

              ธุรกิจขนาดเล็กต้องการระบบที่สามารถจัดการกระบวนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขอใบเสนอราคาและทำรายการคำสั่งซื้อ SAP Business One สามารถช่วยบริหารจัดการได้ทั้งระบบ รองรับการบันทึก AP Invoice, การจ่ายชำระเงิน รวมไปถึงการทำใบขอลดหนี้ กรณีมีการคืนสินค้า และยังมีเครื่องมือการนำเสนอรายงานที่สามารถเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายต่างๆ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองและสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

 • ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

 • การจัดซื้อ – การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (Purchase Order) และออกใบเสร็จ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ บัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ
 • การบริหารจัดการข้อมูล – บริหารจัดการข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และเก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี
 • การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี – ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง
 • การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า และใบลดหนี้ โดยการอ้างอิงกับ PO วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม
 • นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย – สามารถนำเสนอรายงานด้วยข้อมูลเรียลไทม์ด้วยแผนภาพและรายงานในหลากหลายรูปแบบ

การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดจำหน่าย

              SAP Business One สามารถแสดงข้อมูลสินค้าเข้า - ออก สินค้าคงคลังและตำแหน่งสินค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ คุณสามารถบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยวิธีการใช้ต้นทุน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ FIFO และวิธีอื่นๆ เพื่อควบคุมจานวนสินค้าและตรวจสอบการโอนย้ายสินค้าได้แบบเรียลไทม์ สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์และบริหารจัดการราคาสินค้าเพิ่มราคาหรือมอบส่วนลด และสามารถนำเสนอรายงานที่แสดงผลจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

 • การวางแผนการผลิต

 • การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง – สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับหน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้
 • การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า – การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และกำหนดเงื่อนไขขึ้นมา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า
 • การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า – การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จ การตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้าการฝากขายสินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop Ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย
 • การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต การสร้างและปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ และการควบคุมราคา
 • การนำเสนอรายงาน – สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด และนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

มองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบข้อมูลธุรกิจแบบอัจฉริยะระบบวิเคราะห์และนำเสนอรายงาน

              SAP Business One มีเครื่องมือการวิเคราะห์และนำเสนอรายงานที่มีประสิทธิภาพ SAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ให้คุณสามารถใช้ข้อมูลตามแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรในการนำเสนอรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และด้วยการใช้งาน Microsoft Office ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานได้ในรูปแบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างง่ายดายคุณสามารถเลือกใช้งาน SAP HANA ซึ่งมีระบบประมวลผลบนหน่วยความจำ ช่วยให้การวิเคราะห์และนำเสนอรายงานสำหรับ SAP Business One ทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทั้งยังมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยในการตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย สามารถกำหนดค่าต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยน ขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั้งฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกข้อมูลและเอกสารต่างๆ

 • ระบบข้อมูลธุรกิจอัจฉริยะ

 • นำเสนอรายงานรูปแบบที่คุณต้องการ – สามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างรายงานขึ้นใหม่ และปรับปรุงรายงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • การวิเคราะห์ – การใช้งาน MS Excel ในการสร้างรายงาน คุณสามารถมองเห็นธุรกิจของคุณในมุมมองใหม่
 • เครื่องมือที่ใช้งานง่าย – การใช้งานในรูปแบบ drag and relate และ drill downs ตัวช่วยในการค้นหา และมีการเตือนทุกขั้นตอนการทำงาน
 • ระบบการวิเคราะห์ รวมถึง KPIs ที่พร้อมใช้งาน ช่วยให้คุณทราบข้อมูลต่างๆ เช่น การส่งมอบสินค้าในแต่ละวัน พนักงานที่มียอดขายดีเด่น
 • ปรับปรุงรายงานด้วยการใช้งาน SAP Lumira สำหรับ SAP Business One

ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

              SAP Business One ช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจรวดเร็วและถูกต้อง โดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญจากฝ่ายขาย ลูกค้าฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายการเงิน ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งองค์กร ข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในระบบเดียวช่วยขจัดปัญหาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การเตือนทุกขั้นตอนการทำงานช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นและตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถเข้าใจศักยภาพของธุรกิจของคุณและมั่นใจในข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจ

 • การวิเคราะห์และการนำเสนอรายงาน

 •               การใช้งาน SAP Crystal Reports สำหรับ SAP Business One ที่รวมอยู่ในระบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดงข้อมูลธุรกิจได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้ารวดเร็วขึ้น และผู้จัดการสามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ เพื่อดูประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง


               สำหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีก ด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real - Time ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

our customers