บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด


มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ หรือ OR - NET ประจำปี 2566

ในหัวข้อ "Reimagine Operations Research in the Era of Global Turbulence"


          งาน OR-NET ในปีนี้ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติประจำปี 2566 (OR-NET 2023) ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “Reimagine Operations Research in the Era of Global Turbulence” ซึ่งการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัย และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กร และจะนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

         โดยในปีถัดไป, OR-NET 2024 จะมีการจัดงานประชุมขึ้นที่ The Cavalli Casa Resort จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพ เป็นโอกาสที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติ และเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักวิจัยและผู้ที่สนใจด้านดังกล่าวที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในวงการ Operations Research