Forecast Pro

Forecast Pro TRAC

เป็นระบบการพยากรณ์ที่ครบวงจรและออกแบบมารองรับการพยากรณ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น มีสินค้าเป็นจำนวนมาก การร่วมพยากรณ์ (Collaborate) กับทีมงานหรือคู่ค้าการทำงานที่มีลำดับชั้นซ้ำซ้อน มีการปรับแต่งค่าพยากรณ์ การบุรณาการ (Integrate) ระบบพยากรณ์กับระบบอื่น ดังนั้นองค์กรที่ต้อง การโซลูชันนี้ส่วนใหญ่จะมีการเตรียมข้อมูลและอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น

Forecast Pro TRAC ให้พื้นฐานสำหรับสร้างกระบวนการพยากรณ์ที่ยั่งยืนและมีกระบวนการของเอกสารสนับสนุนที่ดีในกรณีที่คุณ

- ต้องการพยากรณ์มากกว่า100 รายการเป็นประจำ

- ต้องการร่วมพยากรณ์กับทีมงานหรือคู่ค้าเพื่อหาค่าพยากรณ์ขั้นสุดท้าย

- ทำการปรับปรุงค่าพยากรณ์ประมาณการที่ต้องการบันทึกประวัติการแก้ไขค่าพยากรณ์เป็นเอกสาร

ความสามารถที่มากคุณค่าด้วยการ

- ปรับมุมมองค่าพยากรณ์ในหน่วยวัดที่หลากหลาย

- การจัดลำดับชั้นในแบบของคุณและปรับเปลี่ยนได้บนหน้าจอโดยไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่เตรียมมา

- เน้นสินค้าที่สนใจเป็นพิเศษและที่มีผลกระทบสูง

- ตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- การพยากรณ์เป็นทีม


Forecast Pro

หากสิ่งเหล่านี้คือความต้องการ
Forecast Pro TRAC คือคำตอบของคุณ