Contact Customer Support


โทรศัพท์ (662) 513-9892 ต่อ 111

โทรสาร (662) 512-3890

E-Mail: hotline@m-focus.co.th


* วิธีการติดตามและตรวจสอบสถานะของปัญหา แจ้งหมายเลข Service Ticket No.sapb1 Intuitive erp lindo Tableau MFO MPO TTMS

“QUICK RESPONSE SERVICE”

เป็นนโยบายหลักที่บริษัท เอ็มโฟกัส ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการลูกค้าให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) โดยใช้โปรแกรม PowerCerv Support Plus เป็นเครื่องมือ ในการปฏิบัติงานระบบ CRM ที่เอ็มโฟกัสได้ นำมาพัฒนา จะถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในการตรวจเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ของลูกค้า พร้อมกันนี้ยังมี ระบบเตือน เพื่อติดตามผล ซึ่งจะช่วย ให้ลูกค้าได้รับ การให้บริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนและวิธีการแจ้ง ปัญหา


เพื่อให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่อง กับระบบ/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัท เอ็มโฟกัส ดูแลและรับผิดชอบอยู่ สามารถตรวจสอบ รายละเอียดและที่มาของปัญหาได้ จึงขอ แนะนำขั้นตอนและวิธีการแจ้งปัญหาให้แก่ ทีมงานเอ็มโฟกัส 3 ทางเลือกดังนี้

- แจ้งปัญหาทางโทรสารได้ที่ (662) 512-3890

- แจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ได้ที่ (662) 513-9892 ต่อ110, 111, 112

- แจ้งปัญหาทาง E-Mail ได้ที่ hotline@m- focus.co.th

แนะนำหรือติชมบริการได้ที่ E- Mail: sasinan.ch@m-focus.co.th

** ข้อมูลอันมีค่าเหล่านี้ทาง Customer Support จะนำมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ท่านส่งให้ถือว่าเป็นความลับ**

ผู้ใช้ระบบในแต่ละองค์กรควรจะมีการแต่ง ตั้งบุคลากรผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่ประสานงานกับทีมงานของบริษัท เอ็มโฟกัส เช่น ตัวแทนของฝ่ายบริการ (Technical Representative) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามปัญหา ดำเนินการแก้ไขและป้องกันการสูญหายของปัญหา

นอกจากนี้บุคลากรดังกล่าว จะทำหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นและจัดระดับความวิกฤตของปัญหาที่ผู้ใช้ระบบแจ้งให้ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลแจ้งให้ทีมงานเอ็มโฟกัสทราบต่อไป ซึ่งระดับความวิกฤตดังกล่าวนี้จะส่งผลโดยตรงกับความเร่งด่วน ในการแก้ปัญหา

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการแจ้งปัญหา


เมื่อได้ทำการบันทึกรายละเอียดของปัญหาแล้ว ให้สำเนาปัญหานั้นๆ ให้แก่บุคลากร ผู้ทำหน้าที่รับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและติดตามประสานงานกับทีมงานและ/หรือตัวแทนฝ่ายบริการ (Technical Representative) ของเอ็มโฟกัส ซึ่งข้อมูลสำคัญเบื้องต้นที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา มีดังนี้

- ชื่อบริษัท

- วันที่ที่เกิดปัญหา/วันที่ที่แจ้งปัญหา

- ชื่อและแผนกของผู้แจ้งปัญหา

- ซอฟต์แวร์และ Version/Build ที่ใช้งานอยู่

- รายละเอียดและสภาพแวดล้อมของปัญหา (โปรดระบุขั้นตอนการทำงานระหว่างที่เกิดปัญหา)

- ตัวอย่าง Error Message(s)/Screen(s)/Report(s) ที่เกี่ยวข้อง

- ระบุระดับความวิกฤตของปัญหา

ดาวน์ โหลดแบบฟอรม์บันทึกรายละเอียดของปัญหา

ทางเลือกในการแจ้งปัญหา


เมื่อได้ทำการบันทึกรายละเอียดของปัญหาแล้ว ให้สำเนาปัญหานั้นๆ ให้แก่บุคลากร ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ รับทราบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและทำหน้าที่ประสานงานกับทีมงาน และ/หรือ ฝ่ายบริการลูกค้าของเอ็มโฟกัส ก่อนทำการแจ้งปัญหานั้นๆ ให้ทีมงานของเอ็มโฟกัสต่อไป โดยมี 3 ทางเลือก ดังนี้

- แจ้งปัญหาทางโทรสารที่ (662) 512-3890

- แจ้งปัญหาทางโทรศัพท์ที่ (662) 513-9892 ต่อ 110, 111, 112

- แจ้งปัญหาทาง E-mail: hotline@m-focus.co.th

วิธีติดตามปัญหาและสถานะของปัญหารวมถึงรูปแบบรายงานการรับปัญหาและแจ้งสถานะของปัญหา


วิธีการติดตามปัญหา

วิธีการติดตามปัญหาของลูกค้าให้ใช้โทรศัพท์ติดต่อที่ Customer Support (CS) โทร. (662) 513-9892 ต่อ 110, 111, 112 โดยการติดตามปัญหาให้อ้างอิงที่เลขที่ Case No.

การแจ้งสถานะของปัญหา

กรณีที่ลูกค้าต้องการทราบความเคลื่อนไหวของปัญหานั้นๆ สามารถแจ้งให้ CS หรือผู้ที่เกี่ยวข้องท่านอื่นๆ ส่งรายงานความเคลื่อนไหวและแสดงรายละเอียดของปัญหาได้

การสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นรายเดือน

ในทุกเดือนทาง M-Focus จะส่งรายงานสรุปยอดรวมของปัญหารายเดือน หรือ Case Number Summary Report ส่งให้กับลูกค้าทุกๆโครงการเพื่อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นบ้างและเคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่